Gratis verzending binnen Nederland en België bij besteding vanaf €150 incl. BTW

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN van DeurStijl Projecten gevestigd te Veghel

1.1 Onder “DeurStijl Projecten” wordt in het kader van deze algemene voorwaarden (hierna ook te noemen: de voorwaarden) verstaan Hendriks Deurstijl & C’eau BV, gevestigd te (5464 PS) Veghel aan het adres Ketelven no 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 16019268.

1.2 Onder DeurStijl Projecten  worden in het kader van deze voorwaarden tevens verstaan de geregistreerde handelsnamen van Hendriks Deurstijl & C’eau BV,  alsmede de websites, ondernemingen en ondernemingsactiviteiten achter die handelsnamen.

1.3 Onder “Koper” wordt in deze voorwaarden verstaan de natuurlijke persoon, de onderneming, het samenwerkingsverband danwel de rechtspersoon, die met DeurStijl Projecten een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst af te sluiten. Ook als ‘Koper’ worden beschouwd de ondergeschikten, vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en\of erfgenamen, die de natuurlijke persoon, de onderneming, het samenwerkingsverband en/of de rechtspersoon rechtsgeldig en/of bevoegd vertegenwoordigen, danwel die in de rechten van de natuurlijke persoon, de onderneming, het samenwerkingsverband en/of de rechtspersoon zijn getreden.

1.4 Onder “consument” wordt in het kader van deze voorwaarden verstaan: de onder 1.3 hiervoor genoemde en bedoelde Koper in zijn of haar hoedanigheid van natuurlijke persoon, die met DeurStijl Projecten een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, op welke rechtsverhouding van toepassing zijn de in artikel 4 hierna genoemde en/of bedoelde bepalingen uit en in deze voorwaarden vermelde bepalingen in verband met de Wet Koop op Afstand (artikelen 46a tot en met 46j van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek).

1.5 Onder “opdracht” of “order” wordt in het kader van deze voorwaarden verstaan: het – al dan niet via de website van DeurStijl Projecten – insturen van een bestelling, order en/of het verzoek tot levering van een of meer producten danwel diensten door DeurStijl Projecten aan Koper en/of consument.

1.6 Onder “overeenkomst” wordt in deze voorwaarden verstaan: het geheel van al dan niet schriftelijke afspraken en bepalingen in verband met een door de Koper of consument aan DeurStijl Projecten verstrekte opdracht tot het leveren van producten en/of diensten en/of het verrichten van werkzaamheden.

1.7 Onder “product” wordt in deze voorwaarden verstaan: alle door DeurStijl Projecten geleverde producten, waaronder – maar niet beperkt tot – materialen en zaken op het gebied waarop de websites, ondernemingen en/of ondernemingsactiviteiten achter de handelsnamen van DeurStijl Projecten zich toeleggen.

1.8 Onder “diensten” wordt in deze voorwaarden verstaan: alle diensten waartoe door de Koper of consument opdracht is gegeven of die door DeurStijl Projecten uit anderen hoofde worden verricht dan wel behoren te worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de diensten zoals vermeld in de opdrachtbevestiging en/of overeenkomst.

1.9 Onder “werkzaamheden” wordt in deze voorwaarden verstaan: alle werkzaamheden waartoe door de Koper of consument opdracht is gegeven of die door DeurStijl Projecten uit anderen hoofde worden verricht dan wel behoren te worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging en/of overeenkomst.

2: Toepasselijkheid aanbieding en overeenkomst

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door DeurStijl Projecten gedane aanbiedingen en op alle overeenkomsten die door DeurStijl Projecten binnen het kader van de levering van producten en/of diensten dan wel de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan. De Koper aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door het enkele feit van haar opdracht.

2.2 De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de met een onder 1.4 genoemde en bedoelde consument gesloten overeenkomst, indien en voor zover DeurStijl Projecten de consument op de toepasselijkheid van de – al dan niet op elektronische wijze bekend gemaakte of vermelde – voorwaarden heeft gewezen en de consument deze heeft aanvaard.

2.3 Aan de (eventuele) algemene voorwaarden van de Koper komt voor de met DeurStijl Projecten aangegane overeenkomst slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden en door Deurstijl Projecten als zodanig uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren ten allen tijde de algemene voorwaarden van Deurstijl Projecten.

2.4 Bedingen waarbij van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, in de zin van wijzigingen van en/of aanvullingen op de algemene voorwaarden, zijn slechts van kracht voor  zover zij schriftelijk door Deurstijl Projecten zijn bevestigd. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden, door Deurstijl Projecten te eniger tijd toegepast of getolereerd ten voordele van een Koper, geven deze laatste nimmer het recht zich later daarop te beroepen, of de toepassing van een dergelijke afwijking, als voor haar vaststaand, voor zich op te eisen. Ten aanzien van een overeenkomst met een consument is steeds van toepassing de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van die overeenkomst, tenzij de consument na het sluiten van de overeenkomst de gelding van de herziene algemene voorwaarden heeft aanvaard.

2.5 De vernietiging of de nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet. Ingeval van vernietiging of nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden, dient de bepaling welke qua strekking het meest beantwoordt aan de nietige bepaling als geldig te worden aangemerkt.

2.6 De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten tussen de Koper en een met Deurstijl Projecten verbonden en door de Deurstijl Projecten met goedvinden van de Koper ter uitvoering van een opdracht ingeschakelde derde. Indien en voor zover voornoemde ingeschakelde derde zelfstandig algemene voorwaarden hanteert, blijven de algemene voorwaarden van Deurstijl Projecten ten opzichte van de Koper onverkort van toepassing.

2.7 Deze algemene voorwaarden behouden hun geldigheid ook na beëindiging of ontbinding van de gehele of een gedeelte van de overeenkomst.

Aanbiedingen/offertes/orders

3.1 Alle aanbiedingen en/of offertes van Deurstijl Projecten zijn vrijblijvend en binden haar niet, tenzij uit de aanbieding en/of offerte anders blijkt.

3.2 De overeenkomst tussen Deurstijl Projecten en Koper komt tot stand op het moment van en overeenkomstig de schriftelijke bevestiging door Deurstijl Projecten van de door Koper geplaatste order, dan wel op het moment waarop een schriftelijke verkoopovereenkomst door zowel Deurstijl Projecten als Koper bevoegd is ondertekend, dan wel op het moment waarop Deurstijl Projecten aan de uitvoering van de door Koper geplaatste order is begonnen.

3.3 Een overeenkomst tussen Deurstijl Projecten en een consument komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het hebben geaccepteerd van de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Deurstijl Projecten onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod, waarbij in ieder geval bij gebreke van die aanvaarding de consument het recht heeft de overeenkomst te ontbinden.

3.4 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

3.5 Het uitvoeren – onder welke vorm ook – van een opdracht, order en/of bestelling geschiedt uitsluitend op risico van de feitelijke plaatser van die opdracht, order en/of bestelling bij Deurstijl Projecten, die aansprakelijk is voor de nakoming van de uit hoofde van die opdracht, order en/of bestelling na te komen verplichtingen.

3.6 Een opdracht, order en/of bestelling geplaatst voor rekening van een derde – ook indien in het voorkomende geval aan deze derde moet worden gefactureerd – verbinden de feitelijke plaatser van die opdracht, order en/of bestelling, die verantwoordelijk is en wordt geacht voor de betaling van de door Deurstijl Projecten gefactureerde bedragen, ook indien de derde in gebreke blijft. De feitelijke plaatser van die opdracht, order en/of bestelling kan zich jegens Deurstijl Projecten niet beroepen op enige betwisting van de gefactureerde bedragen door de desbetreffende derde.

3.7 Een wijziging in en/of aanvulling op een overeenkomst komt slechts tot stand wanneer zij door Deurstijl Projecten uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Van de zijde van Koper gewenste wijzigingen dienen tijdig en schriftelijk aanDeurStijl Projecten ter kennis worden gebracht.

3.8 Een offerte of een aanbieding door een Koper binden Deurstijl Projecten niet.

Wet koop op afstand

4.1 Inverband met en in het kader van de Wet Koop op Afstand (Artikelen 46a tot en met 46j van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek) geldt het volgende:

de Wet Koop op Afstand is alleen van toepassing op consumenten, in casu in het kader van deze voorwaarden de onder 1.3 en 1.4 hiervoor genoemde en bedoelde Koper in de hoedanigheid van natuurlijke persoon (particulier), aldus niet handelend als eenmanszaak.

op een overeenkomst tussen Deurstijl Projecten en de onder a. hiervoor genoemde en bedoelde Koper i.c. consument is de Wet Koop op Afstand alleen van toepassing, indien die Koper de overeenkomst heeft gesloten in verband met een afname van producten of diensten voor eigen gebruik.

Tenzij anders komt vast te staan en/of wordt aangetoond, heeft Deurstijl Projecten bij het aangaan en/of de uitvoering van een overeenkomst met de in het kader van dit artikel genoemde en bedoelde consument, voldaan aan:

– de vereiste voorafgaande informatieplicht in begrijpelijke termen aangaande de onderneming c.q. –activiteiten van Deurstijl Projecten, het product en/of de diensten en de voorwaarden;

– het bij de consument bezorgen van de vereiste schriftelijke bevestiging voor of gelijk met het sluiten van de overeenkomst;

– het aan de consument melden van de belangrijkste kenmerken van het product en/of de dienst, de prijs inclusief toeslagen en eventuele belastingen, de betalingswijze, levering en uitvoering van de overeenkomst, de geldigheidsduur van een aanbod of de prijs.

– U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 6,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ons geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via veghel@deurstijl.nl. Wij zullen vervolgens het aankoopbedrag binnen 14 dagen na ontvangst van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Alle retouren dienen op voorhand aan Deurstijl Projecten kenbaar te worden gemaakt via veghel@deurstijl.nl of via onze klantenservice.

Kosten van het retourzenden zijn voor uw eigen rekening.

Producten die u op uw verzoek laat aanpassen of op maat laat maken door Deurstijl Projecten vallen buiten het herroepingsrecht. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.

Producten die speciaal op uw verzoek besteld worden omdat wij deze niet in ons assortiment hebben vallen buiten het herroepingsrecht. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.

– de vereiste of overeengekomen leveringstermijnen;

Prijzen

5.1 Tenzij anders vermeld zijn alle door Deurstijl Projecten vermelde prijzen inclusief omzetbelasting (B.T.W.), in Euro (€) en inclusief kosten van verpakking en vervoer per levering binnen Nederland. Eventuele koerswijzigingen worden doorberekend aan de Koper.

5.2 Indien de kostprijs van de producten en/of diensten na bestelling, maar vóór de levering een wettelijke verhoging ondergaat, bijvoorbeeld door wijziging van belasting(tariev)en, is Deurstijl Projecten gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen en is Koper gehouden de aldus verhoogde prijs te voldoen. In geval van een prijsverhoging anders dan een wettelijke verhoging heeft een consument de mogelijkheid om binnen zeven (7) dagen na mededeling van laatstbedoelde voorgenomen prijsverhoging de overeenkomst te ontbinden.

Betaling en zekerheid

6.1 Betaling dient te geschieden binnen de daarvoor op de factuur vermelde termijn op de door Deurstijl Projecten gewenste wijze. Indien geen termijn is vermeld op de factuur dient de betaling à contant te geschieden bij levering.

6.2 Deurstijl Projecten is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling van de te leveren zaken en/of zekerheid voor de betaling in een door Deurstijl Projecten goedgekeurde vorm te verlangen, ook na totstandkoming van de overeenkomst.

6.3 Indien Koper enige betaling niet of niet tijdig verricht, dan wel enige andere verplichting voortvloeiende uit deze voorwaarden dan wel de overkomst niet (tijdig) nakomt, wordt Koper geacht terstond van rechtswege in verzuim te zijn, zonder dat enige nadere ingebrekestelling door Deurstijl Projecten is vereist. In dat geval worden alle vorderingen van Deurstijl Projecten op de in verzuim geraakte Koper terstond opeisbaar en heeftDeurStijl Projecten aanspraak op vergoeding van rente over het bedrag van die vorderingen, welke rente gelijk is aan de wettelijke rente voor handelstransacties daar waar het een overeenkomst met een consument betreft, en diezelfde wettelijke rente te vermeerderen met 2% daar waar het een overeenkomst met een Koper anders dan een consument betreft. Deze renteverplichting strekt zich eveneens uit over alle vervallen renten voor zover deze over tenminste één jaar verschuldigd zijn.

6.4 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van enige vordering door Deurstijl Projecten op Koper komen voor rekening van Koper. Voornoemde en bedoelde buitengerechtelijke kosten worden reeds nu voor alsdan geacht tenminste vijftien procent (15%) van het te vorderen schuldbedrag te bedragen.

6.5 Elke betaling wordt geacht in de eerste plaats te zijn de (na)betaling van eventueel verschuldigde rente en/of kosten, en na algehele voldoening daarvan wordt de (na)betaling geacht te zijn de betaling van de oudste nog openstaande factuur, ongeacht of bij de betaling, al dan niet uitdrukkelijk, anders is vermeld.

6.6 Het is een Koper niet toegestaan enige schuld aan Deurstijl Projecten te verrekenen met enige al dan niet betwiste schuld van Deurstijl Projecten aan die Koper.

Annulering, Levering, Onderzoek bij aflevering

7.1 Koper is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat Deurstijl Projecten met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor Deurstijl Projecten ontstane schade vergoedt. In het kader van annulering door een consument wordt verwezen naar het gestelde onder 7.2 hierna. Onder deze schade worden begrepen de door Deurstijl Projecten geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die Deurstijl Projecten reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.

7.2 Met Deurstijl Projecten overeengekomen levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn en betreffen, daar waar het om een overeenkomst met een consument in de zin van Artikel 4 gaat, een levertermijn van maximaal dertig (30) dagen tenzij anders overeengekomen. Deurstijl Projecten informeert een Koper of consument tijdig indien voornoemde en bedoelde levertijd of -termijn niet haalbaar is, met de mogelijkheid aangepaste levertijd en daar waar het betreft een overeenkomst met een consument de mogelijkheid tot kosteloze annulering van de bestelling of overeenkomst (zie ook artikel 11.9). Reeds betaalde bedragen worden binnen dertig (30) dagen terugbetaald.

7.3 Leveringen en zendingen binnen Nederland en België gratis verricht.

7.4 Deurstijl Projecten is gerechtigd de door haar verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen, tenzij de aard van het product en/of de overeenkomst zich daartegen uitdrukkelijk verzet, en daar waar het betreft een overeenkomst met een consument slechts indien en voor zover dit als zodanig met die consument is overeengekomen.

7.5 Overschrijding van de leveringstermijn door welke oorzaak dan ook, anders dan aan opzet of bewuste roekeloosheid van Deurstijl Projecten te wijten, geeft Koper nimmer recht op vergoeding van directe- of indirecte schade, of niet nakoming dan wel opschorting van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van Koper.

7.6 Koper kan tot uiterlijk 48 uur voor verzending een wijziging van het afleveradres aan Deurstijl Projecten doorgeven. Daarna kan het afleveradres niet meer kosteloos worden gewijzigd in verband met het inboeken van de koeriers- c.q. transportservice. Bij een later doorgegeven wijziging wordt door Deurstijl Projecten € 15,00 administratiekosten in rekening gebracht.

7.7 Koper is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of Deurstijl Projecten de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Deurstijl Projecten er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. Koper dient het evenbeeld onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk veertien (14) dagen na aflevering.

7.8 Deurstijl Projecten is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.

7.9 De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk, indien Koper in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.

7.10 De prestatie van Deurstijl Projecten geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien Koper het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij Koper het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.

Afname

8.1 Indien een Koper, nadrukkelijk niet zijnde een consument, de overeengekomen producten en/of diensten niet of niet binnen de in de overeenkomst uitdrukkelijk gestelde termijn afneemt wordt Koper geacht van rechtswege in verzuim te zijn, zonder dat enige nadere ingebrekestelling is vereist, tenzij er een rechtvaardigingsgrond bestaat – in de zin van bijvoorbeeld beschadiging van het te leveren product – die het onredelijk maakt dat Koper verplicht is dat product toch af te nemen.DeurStijl Projecten heeft dienaangaande naar eigen vrije keuze het recht – daarbij rekening houdend met een of meer eventuele rechtvaardigingsgronden;

hetzij de niet of niet tijdig afgenomen producten in het voorkomende geval alsnog te vervoeren of te doen of laten vervoeren naar Koper of deze op te slaan. Opslag geschiedt alsdan voor rekening en risico van Koper. Deurstijl Projecten behoudt het recht op betaling van de overeengekomen koopprijs door Koper;

hetzij – indien mogelijk – de producten en/of diensten aan een derde te verkopen en/of te leveren. Deurstijl Projecten behoudt zich het recht voor een eventueel nadelig prijsverschil voortvloeiend uit de verkoop en/of levering aan derden op Koper te verhalen.

Eigendomsovergang en/of eigendomsvoorbehoud

9.1 De eigendom van de zaken berust bij Deurstijl Projecten en gaat eerst op Koper over na volledige voldoening door Koper van al hetgeen Deurstijl Projecten als tegenprestatie van door Deurstijl Projecten aan Koper krachtens overeenkomst geleverde en/of te leveren zaken van Koper te vorderen heeft, schadeposten en rente daaronder begrepen, alsmede te vorderen heeft wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten.

9.2 Koper is niet gerechtigd de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud berust door te verkopen en/of te leveren aan derden dan wel te belasten met enig beperkt recht, anders dan – indien relevant – in de normale uitoefening van zijn bedrijf.

9.3 Ten behoeve van Deurstijl Projecten wordt bij voorbaat een bezitloos pandrecht gevestigd op alle door Deurstijl Projecten geleverde zaken waarvan de eigendom op Koper, nadrukkelijk niet zijnde een consument, is overgegaan. Dit tot zekerheid van de nakoming door die Koper van al hetgeen en Deurstijl Projecten van deze op het moment van vestiging van het bezitloos pandrecht nog te vorderen heeft, onverminderd het recht van Koper om deze zaken door te verkopen en te leveren aan zijn afnemers in de normale uitoefening van zijn bedrijf. Koper, nogmaals nadrukkelijk niet zijnde een consument, is verplicht aan de vestiging van dit bezitloos pandrecht en de registratie daarvan zijn medewerking te verlenen en wordt geacht zijn goedkeuring daaraan te hebben verleend.

9.4 Indien en zodra de Koper ingevolge artikel 9.3 van deze voorwaarden verpande zaken heeft doorverkocht en geleverd in de normale uitoefening van zijn bedrijf, komt het bezitloos pandrecht ten behoeve van Deurstijl Projecten op die zaken te vervallen.

9.5 Koper is gehouden de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud en/of een bezitloos pandrecht ten behoeve van Deurstijl Projecten rust, identificeerbaar te houden en/of te maken en deze van elkaaren vanoverige zich bij Koper bevindende zaken te scheiden.

Garantie

10.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen garandeert Deurstijl Projecten de deugdelijkheid van de door haar geleverde producten of/en zaken met ingang van datum pakbon voor de duur van de termijn vermeld in punt 10.2 hierna, mits er sprake is of is geweest van een naar redelijkheid gemeten normaal gebruik van de geleverde zaken.

10.2 De garantietermijn in verband met door DeurStijl Projecten geleverde producten en/of diensten bedraagt in alle gevallen een (1) jaar vanaf datum levering, tenzij expliciet anders aangegeven. De garantiebepalingen ten aanzien van een consument gelden onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan die consument toekent. Na afloop van de geldende garantieperiode is elke aansprakelijkheid van DeurStijl Projecten voor schade ten gevolge van gebreken aan de geleverde zaken uitgesloten, tenzij deze gebreken door DeurStijl Projecten zijn veroorzaakt met opzet of bewuste roekeloosheid.

10.3 De garantie zoals bedoeld in punt 10.1 is niet van toepassing op gebreken aan de zaken door normale slijtage, eigen herstellingen, eigen modificaties en evenmin op gebreken die het gevolg zijn van slechte behandeling, of het niet opvolgen van mondelinge en/of schriftelijke instructies van DeurStijl Projecten.

10.4 Met betrekking tot (bestanddelen van) zaken die zijn geproduceerd door een andere onderneming dan door DeurStijl Projecten, rust op DeurStijl Projecten geen enkele verplichting of aansprakelijkheid uit hoofde van garantie, indien deze andere onderneming niet zonder meer en op eerste verzoek aan haar garantieverplichtingen ter zake van genoemd(e) zaak (bestanddeel) aan DeurStijl Projecten voldoet, hetgeen in alle redelijkheid ter beoordeling is van DeurStijl Projecten.

Reclames en klachten

11.1 Koper dient ter zake van uiterlijk waarneembare gebreken aan geleverde producten schriftelijk te reclameren binnen drie (3) werkdagen na de levering, bij gebreke waarvan elke aanspraak van Koper jegens DeurStijl Projecten ter zake vervalt.

11.2 We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar veghel@deurstijl.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

11.3 Reclames ter zake van overige gebreken dienen schriftelijk plaats te vinden binnen vier (4) weken, nadat deze zijn ontdekt danwel nadat deze redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen zijn.

11.4 Reclames over een door DeurStijl Projecten aan Koper verstrekte factuur dienen binnen 7 (zeven) dagen na factuurdatum schriftelijk te zijn ingediend.

11.5 Na het verstrijken van voornoemde termijnen wordt Koper geacht het geleverde zonder gebreken te hebben ontvangen respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer in behandeling genomen.

11.6 Reclame geeft Koper, nadrukkelijk niet zijnde een consument, nimmer het recht enige betaling op te schorten, schadevergoeding te vorderen, de overeenkomst te (doen) ontbinden, of zich ten aanzien van enige vordering of compensatie te beroepen.

11.7 Indien DeurStijl Projecten om welke reden dan ook, conform het gestelde in artikel 10.1 en/of 10.2 aansprakelijk is voor gebreken aan geleverde producten, zal DeurStijl Projecten die producten ter plaatse of elders (doen) herstellen, mits Koper haar daartoe zijn volledige medewerking geeft, danwel die producten vervangen door producten zonder die gebreken, mits de gebrekkige producten aan DeurStijl Projecten worden geretourneerd, danwel de overeenkomst ontbinden tegen terugbetaling van de betaalde koopsom, mits Koper de geleverde producten aan DeurStijl Projecten heeft geretourneerd.

11.8 Producten die niet op verzoek van DeurStijl Projecten, onvoldoende gefrankeerd en/of zonder haar toestemming worden geretourneerd zullen niet vervangen of gerepareerd worden en zullen op kosten van Koper wederom aan deze geretourneerd worden. Indien met toestemming van DeurStijl Projecten een complete order door Koper wordt geretourneerd, anders dan op basis van het aan een consument toekomende herroepingsrecht genoemd en bedoeld onder artikel 4.1c en 11.9, dan kan het aankoopbedrag in verband met de order – onder aftrek van de door DeurStijl Projecten gemaakte en te maken kosten – aan Koper worden gerestitueerd, indien en voor zover die order niet betreft ten behoeve van de Koper verricht en/of geleverd maatwerk.

11.9 U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 6,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ons geretourneerd worden. Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via veghel@deurstijl.nl. Wij zullen vervolgens de bank opdracht geven het aankoopbedrag terug te storten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Alle retouren dienen op voorhand aan DeurStijl Projecten kenbaar te worden gemaakt via veghel@deurstijl.nl of via onze klantenservice.

Kosten van het retourzenden zijn voor uw eigen rekening.

Producten die u op uw verzoek laat aanpassen of op maat laat maken door DeurStijl Projecten vallen buiten het herroepingsrecht. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.

Producten die speciaal op uw verzoek besteld worden omdat wij deze niet in ons assortiment hebben vallen buiten het herroepingsrecht. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.

 

Aansprakelijkheid

12.1 De bepalingen in onderhavig artikel hebben, daar waar het betreft uitsluiting van aansprakelijkheden zijdensDeurStijl Projecten, geen betrekking op consumentenkoop.

12.2 DeurStijl Projecten is slechts aansprakelijk voor gebreken in door haar geleverde producten en/of diensten indien deze gebreken het gevolg zijn van materiaal en/of fabricagefouten en/of van fouten die veroorzaakt zijn door opzet of bewuste roekeloosheid van DeurStijl Projecten en/of haar werknemers, één en ander onverminderd de beperkingen die elders in deze voorwaarden zijn opgenomen. Iedere andere aansprakelijkheid, waaronder die voor schade ingevolge te late of ondeugdelijke levering, is uitgesloten.

12.3 DeurStijl Projecten is niet aansprakelijk voor schade, welke mocht ontstaan aan enig goed waaraan hij werkzaamheden verricht of zal verrichten, onverschillig of die schade veroorzaakt is door personen die in dienst zijn van DeurStijl Projecten of door personen waarvan DeurStijl Projecten zich op andere wijze bedient. Ter zake is onverschillig of het goed zich onder DeurStijl Projecten bevindt, dan wel elders.

12.4 Elke aansprakelijkheid voor bedrijfs-, gevolg- en/of indirecte schade is steeds, ook gedurende de garantieperiode als bedoeld in artikel 10 uitgesloten, danwel beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar van DeurStijl Projecten wordt uitbetaald.DeurStijl Projecten is evenmin aansprakelijk voor afwijkingen van data, afbeeldingen, prijslijsten, berekeningen, fotokopieën, beschrijvingen, modellen, monsters en eventuele bescheiden en bijlagen op basis waarvan de door haar geleverde producten zijn gemaakt.

12.5 Aansprakelijkheidsbeperkende, -uitsluitende of -vaststellende voorwaarden welke door derden aan DeurStijl Projecten kunnen worden tegengeworpen, kunnen ook door DeurStijl Projecten aan Koper worden tegengeworpen.

12.6 Indien DeurStijl Projecten om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden, zal de vergoeding nooit hoger zijn dan de factuur waarde van de geleverde producten en/of diensten.

12.7 Iedere vordering tegen DeurStijl Projecten vervalt door het enkele verloop van een (1) jaar na het ontstaan van de vordering.

12.8 Alle verweermiddelen die DeurStijl Projecten aan de met Koper gesloten overeenkomst ter afwering van haar aansprakelijkheid kan ontlenen, kunnen ook door de werknemers van DeurStijl Projecten jegens Koper worden ingeroepen, als ware die medewerkers van DeurStijl Projecten zelf partij bij de overeenkomst.

12.9 Koper, niet zijnde een consument, vrijwaart DeurStijl Projecten voor aanspraken van derden, ter zake van schade veroorzaakt door DeurStijl Projecten geleverde producten en/of diensten, tenzij veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van DeurStijl Projecten.

Ontbinding en overmacht

13.1 Ingeval van overmacht is DeurStijl Projecten niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de Koper ontstane schade, behoudens en voor zover DeurStijl Projecten als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming van de overeenkomst niet zou hebben gehad.

13.2 Indien en zodra Koper één of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, zijn bedrijf anderszins komt stil te liggen, beslag op een deel van diens activa wordt gelegd, een minnelijk akkoord aanbiedt of anderszins blijk geeft insolvabel te zijn, alsmede ingeval van zodanige wijzigingen en/of in de omstandigheden dat nakoming van DeurStijl Projecten’s verplichtingen uit de overeenkomst en/of deze voorwaarden zo bezwaarlijk voor DeurStijl Projecten wordt, dat zulks in redelijkheid niet van DeurStijl Projecten kan worden gevergd, is DeurStijl Projecten gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden en vergoeding van kosten, schaden en intresten, die het gevolg zijn van de gebeurtenis die aanleiding gaf tot die ontbinding, te vorderen.

Intellectuele- en industriële eigendom

14.1 Alle data, ontwerpen, prijslijsten, beschrijvingen of andere, hetzij bij een offerte, hetzij separaat door DeurStijl Projecten aan Koper ter beschikking gestelde gegevensdragers en/of bescheiden, die onderwerp zijn en/of kunnen zijn van enig recht van intellectuele- of industriële eigendom en/of daarmee op één lijn kunnen worden gesteld, alsmede de intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking daartoe, blijven eigendom van DeurStijl Projecten en komen uitsluitend aan DeurStijl Projecten toe en moeten in het voorkomende geval op eerste verzoek aan DeurStijl Projecten worden geretourneerd. Hetzelfde geldt voor ontwikkelde producten of zaken, prototypen, monsters en modellen die (nog) niet aan Koper zijn gefactureerd of niet door hem betaald zijn.

14.2 Het is Koper niet toegestaan de gegevensdragers, bescheiden, ontwikkelde producten of zaken, prototypen, monsters en modellen als bedoeld in artikel 14.1, alsmede data, ontwerpen, prijslijsten en/of beschrijvingen anders te gebruiken dan is overeengekomen, of deze aan derden ter inzage te verstrekken noch dit geheel of gedeeltelijk te reproduceren.

Geschillen en toepasselijk recht

15.1 Op alle verbintenissen tussen DeurStijl Projecten en Koper is Nederlands recht van toepassing.

15.2 De toepasselijkheid van het ‘Verdrag der Verenigde Naties inzake de internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag)’ is uitdrukkelijk uitgesloten op de verbintenissen en rechtsgevolgen in verband met en voortvloeiende uit de overeenkomsten tussen DeurStijl Projecten en een Koper, alsmede op onderhavige voorwaarden, de daarmee verband houdende rechten en plichten en/of daaruit voortvloeiende rechts-gevolgen.

15.3 Alle geschillen ter zake van of voortvloeiende uit door DeurStijl Projecten met Koper gesloten overeenkomsten en/of door haar verrichte leveringen zullen worden berecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, onverminderd het aan Koper of consument toekomende recht om een geschil voor te leggen aan de in de tussen partijen gesloten overeenkomst opgenomen Geschillencommissie of vergelijkbare instantie.

Conversie

Indien en zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.